Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Actueel

Besluiten bestuur coronavirus - mei 2021

Beste opleiders,

Vanwege de situatie met betrekking tot het coronavirus heeft het bestuur van SCOOR-RMZO de volgende besluiten genomen:

• De registratieperiode wordt verlengd met één jaar.

• Aan online webinars en trainingen kunnen PE-punten worden verleend mits deze voldoen aan de voorwaarden die de accreditatiecommissie hiervoor stelt.

Met deze besluiten hoopt het bestuur alle bij SCOOR-RMZO geregistreerde opleiders de mogelijkheid te geven alsnog aan de PE-verplichtingen te kunnen voldoen.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur van SCOOR-RMZO. Nieuwe website SCOOR-RMZO live

Op 1 juli jl. zijn Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het Register Medezeggenschapsopleiders (RMZO) gefuseerd. Sindsdien is de nieuwe fusie-organisatie, SCOOR-RMZO, een feit. Deze stap betekent voor aangesloten opleidingsbureaus en opleiders dat de kwaliteitsbevordering van opleidingen in medezeggenschap efficiënter is georganiseerd. Vanuit een gezamenlijke organisatie worden de certificaten en registraties voortaan toegekend.

De nieuwe website gaat op 27 augustus a.s. live. Op de nieuwe site zijn alle teksten terug te vinden die op de sites van SCOOR en RMZO stonden. De nieuwe site is te vinden via SCOOR-RMZO.nl. Ook de ‘oude’ webadressen van SCOOR en RMZO werken nog steeds, bezoekers worden vandaar automatisch doorverwezen naar de nieuwe website.
De MZ-opleiders kunnen nog steeds hun registratie bijwerken op de site van het www.mz-opleiders.nl. Deze site blijft in de lucht tot nader bericht.

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt en bevordert de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden door certificering van or-opleidingsbureaus en registratie van opleiders in een kwaliteitsregister. Zowel de bureaus als de opleiders zijn te vinden op de nieuwe site. Zo kunnen de or en de ondernemer er nog steeds op vertrouwen dat opleidingsbureaus en opleiders over voldoende kennis en kwaliteit beschikken om or-leden naar behoren te scholen. Heeft u nog vragen? Dan kunt u zich wenden tot het secretariaat SCOOR-RMZO, tel 070-3499565 of info@scoor.nl.

Met vriendelijke groet, Bestuur SCOOR-RMZO


Save the date: Netwerkbijeenkomst SCOOR-RMZO 10 oktober 2019

Stichting SCOOR-RMZO nodigt u van harte uit voor een lunchbijeenkomst voor opleidingsbureaus en opleiders in het medezeggenschapsveld.

Per 1 juli jl. zijn Stichting SCOOR en RMZO gefuseerd tot Stichting SCOOR-RMZO. Tijdens de bijeenkomst licht Stichting SCOOR-RMZO de fusie en de toekomstplannen verder toe en maakt graag van de gelegenheid gebruik het nieuwe stichtingsbestuur aan u voor te stellen.

U kunt genieten van een heerlijke lunch en er is voldoende ruimte voor vragen, interactie en netwerken.

Er wordt nog gewerkt aan het programma, maar wij vragen u om de datum alvast in uw agenda te reserveren. De lunchbijeenkomst zal plaatsvinden bij de SER te Den Haag op donderdag 10 oktober, vanaf 12.30 uur. Op korte termijn zult u een uitnodiging ontvangen.

Secretariaat SCOOR-RMZO, Stichting SCOOR-RMZO


Fusie SCOOR en RMZO is een feit

Per 1 juli jl. zijn Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO) gefuseerd tot de Stichting SCOOR-RMZO.

Kwaliteitsbevordering
Deze krachtenbundeling betekent dat de kwaliteitsbevordering van opleidingen in de medezeggenschapsmarkt efficiënter is georganiseerd. SCOOR was het keurmerk voor opleidingsbureaus en RMZO was het keurmerk voor de opleiders en adviseurs. Het nieuwe keurmerk is er voor alle opleiders in de medezeggenschap.

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden door certificering van or-opleidingsbureaus en van opleiders in een kwaliteitsregister. Zo weten ondernemingsraden en bestuurders van ondernemingen dat deze bureaus en opleiders garant staan voor kwalitatief goede cursussen en trainingen. In de loop van deze zomer wordt de nieuwe website van SCOOR-RMZO gelanceerd.

Publiciteit
In de scholingsspecial van OR magazine van 12 juli, is een artikel gewijd aan de fusie SCOOR-RMZO. Ook staat hierin een artikel van de SER over het belang van goede scholing voor or-leden. De SER heeft een gratis stappenplan voor een scholingsplan voor or-leden ontwikkeld, en kan or-leden met het SCOOR-RMZO register wegwijs maken in opleidingsland.

Huisvesting bij de SER
De nieuwe stichting wordt ondergebracht bij de SER, waar veel kennis en expertise over medezeggenschap in huis is. Dit past bij de wettelijke taak van de SER om medezeggenschap te bevorderen. De SER stelt capaciteit ter beschikking om het bestuur van SCOOR-RMZO te ondersteunen bij haar werkzaamheden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne den Boef: m.den.boef@ser.nl; t 06 44244817.


Samengaan RMZO en SCOOR een feit

Per 1 juli 2019 gaan het RMZO en SCOOR samen verder. Er komen twee aparte kamers (een kamer voor accreditatie van de instituten en een kamer voor de accreditatie voor de trainers) met één gemeenschappelijk bestuur.

In het gemeenschappelijk bestuur met vooralsnog de werknaam SCOOR/RMZO zal uit 5 leden bestaan: 1 zetel BVMP, 1 zetel BVMZ, 1 zetel werknemersorganisatie, 1 zetel werkgeversorganisatie. Er komt een onafhankelijk voorzitter.

De Businesscase voor deze overgang is eind vorig jaar door de ‘moeders’ (BVMP en BVMZ) akkoord bevonden. Daarna zijn de gesprekken tussen het RMZO en de voorbereidingscommissie geïntensiveerd.

De voorwaarden vanuit het RMZO zijn opgenomen in het fusiebesluit, te weten:
a/ de registratie van MZ trainers blijft bestaan binnen één Kamer
b/ de registratievereisten blijven dezelfde en worden op een vergelijkbare wijze voortgezet.
c/ de kosten van de registratie blijft hetzelfde (€ 75 per jaar).
d/ Zonder Zorg zal de contactpersoon blijven voor de geaccrediteerden.

Dit betekent in de praktijk dat er een accreditatie-, beoordelings- en een bezwarencommissie blijven, waarin de BVMZ en BVMP zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zal er een curriculum commissie worden opgezet om het vastgestelde competentieprofiel RMZO om te zetten naar een MZ trainersopleiding voor nieuwe MZ trainers.

Het doel van deze fusie is om de continuïteit van het register te waarborgen, nu en in de toekomst.

Het register verdient een grotere naamsbekendheid onder ondernemingsraden en PvT. Dit hopen wij in samenwerking met SCOOR te bereiken.

Door de aparte kamer voor de MZ trainers blijft een hoge mate autonomie gewaarborgd. Met deze stap zal het RMZO register een register van en voor trainers blijven, die hun kwaliteit en deskundigheid op een hoger peil willen houden, ongeacht waar zij werken als ZZP’er of in loondienst. Wellicht ten overvloede: wij adviseren u uw registratie bij te werken zodat de overgang soepel kan verlopen.


Jaarverslag 2018 Stichting Kwaliteitsregister Medezeggenschap Opleiders - april 2019

Het jaarverslag over 2018 is gereed en valt te downloaden van deze website. U kunt het jaarverslag 2018 hier downloaden.


Het bestuur van het RMZO is teleurgesteld over de reacties van het bestuur van de BVMP inzake het ondertekenen van de intentieverklaring tussen SCOOR en RMZO.

Twee jaar geleden is het bestuur van het RMZO het gesprek met de BVMP en BVMZ (de ‘moeders’ van het register) gestart over een mogelijke samenwerking met SCOOR om te onderzoeken of een vorm van samenwerking kan leiden tot een erkend kwaliteitskeurmerk. Door de krachten te bundelen is de veronderstelling dat we ons beter kunnen presenteren en zichtbaar zijn voor ondernemingsraden die op zoek zijn naar opleidingen, begeleiding en adviezen van erkende kwaliteit. Met toestemming van onze ‘moeders’ heeft het bestuur van het Register 2 jaar geleden contact gezocht met het bestuur van SCOOR.

Na verkennende besprekingen tussen beide besturen is de VIS-groep gestart (Verkenning Intensivering Samenwerking). De VIS-groep werd samengesteld uit bestuursleden van SCOOR en RMZO met ondersteuning van de directie bestuurszaken van de SER. 

De ‘moeders’ zijn door het bestuur van het Register en door hun vertegenwoordigers in dat bestuur gedurende dit proces geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de vorderingen. Met instemming van de moeders en met name op voorspraak van de BVMP zijn door het bestuur van het RMZO steeds de volgende criteria in het VIS overleg ingebracht en bewaakt:
1) Daadwerkelijk en herkenbaar onderscheid tussen certificering van opleiders en cursusinstituten.
2) Herkenbaar register dat daadwerkelijk de kwaliteit van de individuele opleider toetst waarbij de kwaliteitsbepaling ook door opleiders gestand zou worden gedaan.
3) Een eenduidige positionering en profilering van een keurmerk waarbij mensen die niet aan het register zouden willen deelnemen niet gediskwalificeerd worden.
4) Een businesscase waaruit blijkt dat het samengaan van bij de organisaties leidt tot meerwaarde en met name een grotere naamsbekendheid in waardering van ondernemingsraden.
5) De certificeringsvereisten het voor zowel grote als kleine bureaus als zzp-ers mogelijk moet maken zich te certificeren.

Met de voorliggende intentieverklaring spreken de besturen van RMZO en SCOOR uit dat zij zich in de komende maanden maximaal zullen inspannen om concrete voorstellen en een businesscase te komen die voorgelegd kunnen worden aan alle betrokken partijen en moeten leiden tot een voorgenomen besluit t.a.v. het samengaan van het Register en SCOOR. Dit voorgenomen besluit met inbegrip van alle randvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de ALV’s van BVMP en BVMZ.

De bestuur van het register heeft deze intentieverklaring getekend in de overtuiging dat:

1.       Genoemde criteria nog steeds leidend zijn;

2.       Een versnelling in het proces van besluitvorming (na 2 jaar verkenning) gewenst is;

3.       Het definitieve besluit tot samengaan in het najaar wordt genomen op basis van een voorliggende businesscase en concrete voorstellen t.a.v. doelen en vormgeving van de nieuwe  organisatie.

4.       De BVMP en de BVMZ hierover door het bestuur van het Register tijdig geïnformeerd blijven en expliciet betrokken worden bij de uiteindelijke besluitvorming.

Wij zouden de inhoud van deze brief en uw reacties op het tekenen van de intentieverklaring graag op korte termijn met u willen bespreken.

Met vriendelijke groet,

Rudi van der Stege
Register MZ-Opleiders


Intentieverklaring samenwerking RMZO en SCOOR 

Donderdag tekenden de voorzitters van RMZO en SCOOR een intentieverklaring ter voorbereiding op het mogelijk samengaan met RMZO en SCOOR. Kort en goed komt deze verklaring erop neer om die maatregelen uit te werken die een samengaan per 1 januari 2019 mogelijk maken.

Met het samengaan van het register MZ-opleiders en SCOOR beoogt het bestuur van het Register een sterk en herkenbaar kwaliteitskeurmerk voor opleidingen van ondernemingsraden te realiseren .

In de komende maanden zal een businesscase uitgewerkt worden. Hierin zal nader worden  aangegeven hoe de nieuwe organisatie zijn bekendheid en waardering door ondernemingsraden wil vergroten.

Voor het Register is een belangrijke voorwaarde dat de registratie van MZ-trainers en de registratievereisten op vergelijkbare wijze blijft plaats vinden. Daarom zal in het voorstel van de bestuurlijke vormgeving ruimte zijn voor twee kamers met een gedelegeerde bevoegdheid. Een voor het de accreditatie van trainers en een voor de certificering opleidingsbureaus. Hiermee behouden we voor de activiteiten van het register een hoge mate van autonomie.

Dit is belangrijk omdat op dit moment ook de discussie gestart wordt over het veranderende beroepsprofiel van MZ-trainer/opleiders vanwege de toename van advies- en begeleidingsactiviteiten, in relatie tot opleidingsactiviteiten. Dit heeft mogelijk consequenties voor het competentieprofiel en de registratievereisten.

De uit te werken businesscase zal worden voorgelegd aan de algemene ledenvergaderingen van de  ‘moeders’ BVMP en BVMZ alvorens tot samengaan wordt besloten. Draagvlak van BVMZ en BVMP is daarbij voor het bestuur van het RMZO een voorwaarde om tot samengaan te besluiten.

Als bestuur van het Register geloven we dat deze stap noodzakelijk is voor het voorbestaan, erkenning en de waardering van het register door ondernemingsraden.


Jaarverslag 2017 Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap - april 2018

Het jaarverslag over 2017 is gereed en valt te downloaden van deze website. U kunt het jaarverslag 2017 hier downloaden.


Jaarverslag 2017 Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap - april 2018

Het jaarverslag over 2017 is gereed en valt te downloaden van deze website. U kunt het jaarverslag 2017 hier downloaden.


“Inhalen geboden”

Trainers voor trainers, een mooi aanbod!!

Onder deze titel wil het RMZO iedereen zoveel mogelijk de kans bieden bijscholingsactiviteiten te volgen zodat iedereen voldoende PE kan halen voor de herregistratie in 2017.

Het uitgangspunt is voor trainers door trainers waardoor we de prijs laag kunnen houden. Het is ons voornemen om maandelijks een 1-daagse workshop van 2 dagdelen aan te bieden en in de zomer een Summer School met de BVMZ te organiseren. Informatie volgt later.

We gaan door met volgende onderstaande workshops:

Datum Naam cursus Naam aanbieder Inhoud Accreditatie
8 december 2017
Nieuwe vormen van medezeggenschap en de rol van de trainer Marja Kwekkeboom (info@schellachscholing.nl)
Breda Business Park, kosten: € 50 p.p. incl. lunch
2 PE-punten
6 november, 14 november, 20 november en 28 november 2017 Visualiseren kun je leren Marjan van Kaathoven (marjan@commbv.nl)
Deelname in de middag 1 PE-punt

Trainers die mee willen doen aan ‘Inhalen geboden’ en een workshop voor hun collega’s trainers willen aanbieden, kunnen contact opnemen met Wim van Santbrink:wvs@mzleeuw.nl.


Jaarverslag 2016 Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap- 18 april 2017

Het jaarverslag over 2016 is gereed en valt te downloaden van deze website. U kunt het jaarverslag 2016 hier downloaden.

In het kader van her-registratie Register MZ-opleiders: “Inhalen geboden”

Titel: Hou rekening met Breinvoorkeuren in de OR-training: introductie Breinvoorkeuren NBI® voor OR-trainers
Datum: maandag 20 maart 2017
Locatie: Wijkcentrum ’t Bellefort, Iepenlaan 40, 5616 NS te Eindhoven
Trainer-adviseurs: Koen en Makheni Zonneveld
PE-punten: u ontvangt 2 PE-punten Register MZ-opleiders
Meer informatie over Breinvoorkeuren NBI®: www.breinvoorkeuren.nl. Download de brochure hier.

Nieuwsbrief januari 2017

De nieuwsbrief die wij in januari 2017 hebben verstuurd naar onze leden, kunt u hier downloaden.


Jaarverslag 2015 Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap - maart 2016

Het jaarverslag over 2015 is gereed en valt te downloaden van deze website. U kunt het jaarverslag 2015 hier downloaden.


Jaarverslag 2014 Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap - 8 april 2015

Het jaarverslag over 2014 is gereed en valt te downloaden van deze website. U kunt het jaarverslag 2014 hier downloaden.


Jaarverslag 2013 Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap - 4 maart 2014

Het jaarverslag over 2013 is gereed en valt te downloaden van deze website. U kunt het jaarverslag 2013 hier downloaden. Ook kunt u de jaarrekening 2013 downloaden.


Nieuwe voorzitter Bestuur Register MZ-opleiders - 12 februari 2014

Amsterdam - Bas Rietdijk wordt met ingang van 1 maart de nieuwe voorzitter van het Bestuur Register MZ-opleiders. Bas volgt Mia Lageschaar op, die vanuit het voormalige GBIO haar bijdrage heeft geleverd. We hebben Mia als een zeer kundige, gewaardeerde en betrokken voorzitter ervaren. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van het register, waarvoor wij haar heel hartelijk danken.

We zijn erg verheugd dat Bas zal toetreden tot het bestuur van het register. Bas is jarenlang directeur medezeggenschap geweest bij GITP.

Wij wensen Bas veel succes toe in zijn nieuwe functie.

Arianne Simons
Secretaris RMZO


Jaarverslag 2012 Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap - 12 augustus 2013

Het jaarverslag over 2012 is gereed en valt te downloaden van deze website. U kunt het jaarverslag 2012 hier downloaden.


Helpdesk RMZO

Er zijn nog een aantal MZ-opleiders die al zijn beoordeeld zijn maar zich nog digitaal moeten aanmelden om zichtbaar te worden op de website. Belt u ons gerust als we moeten meekijken als er iets onduidelijk is of als hulp bij aanmelden gewenst is.

Telefoon: (020) 320 43 02


Ongewenst gebruik mailadressen Register - 12 februari 2013

Mogelijk heeft u kortgelden per mail een brief ontvangen met als onderwerp: “ MZ-opleider: kun jij ook de bijgevoegde brief onderschrijven?” In de aanhef van die mail staat: “Op je adres in het Register MZ-opleiders ontvang je deze e-mail”.

Als bestuur en organisatie van het Register hebben we niets met deze mail te maken en stellen het niet op prijs dat de mailadressen uit het register voor deze spam gebruikt worden.Het register wenst op geen enkele wijze met deze brief geafficheerd te worden. Wij vermelden mailadressen op onze site als service aan hen die ons register willen raadplegen om contact te zoeken met een geregistreerde opleider/opleidingsinstituut. Helaas kunnen wij niets tegen dit misbruik doen.

Wij vragen uw begrip,

Bestuur Register MZ-opleiders


EVC Regeling ook online na te lezen – 18 december 2012

Voor de MZ-opleiders die zich op de valreep nog willen aanmelden zijn de uitgewerkte EVC criteria ook online geplaatst, zodat meteen valt na te lezen wat voor extra stukken kunnen worden ingestuurd om een positieve beoordeling mogelijk te maken.


Overgangsregeling voor aanmelding bij het Register is een ongekend succes! – 5 december 2012

Vooral na de vakantie zijn de aanmeldingen in een hoog tempo blijven binnenstromen. De aanmelding voor de overgangsregeling is verlengd tot en met 31 december 2012. Van de ruim 600 mz-opleiders hebben er zich rond 1 december al 500 aangemeld bij het Register. We hopen dat de opleiders die zich tot nu toe nog niet aangemeld hebben, dit alsnog zullen doen. Samen sterk!


Overgangsregeling met een maand verlengd – 5 december 2012

Het bestuur van de Stichting RMZO heeft besloten de overgangsregeling te verlengen tot en met 31 december 2012. Er kan dus nog aangemeld worden. Kijk bij aanmelding goed of het Vragenformulier volledig en duidelijk ingevuld is en of alle bewijzen meegestuurd zijn. Vanaf 1 januari 2013 geldt de definitieve regeling. Dit betekent ook dat dan een erkende mz-opleiding gevolgd moet zijn om je te kunnen inschrijven.


Registreer je behaalde PE-punten in 2012! – 5 december 2012

Degenen die zich in 2012 ingeschreven en geregistreerd hebben kunnen hun PE-punten, behaald vanaf 1 januari 2012 voor deskundigheidsbevordering, intervisie of supervisie, vermelden in het persoonlijk dossier.

Wanneer de door jouw gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten niet op de site van het register vermeldt staan kun je zelf bij het register vragen om accreditatie, door het programma, de naam van de docent en het aantal dagdelen/punten op te sturen t.a.v. accreditatiecommissie van het register. Je ontvangt bericht van de accreditatiecommissie t.a.v. de erkenning van de bijscholingsactiviteit.

Hetzelfde geldt voor intervisie- of supervisieactiviteiten. Ook voor gepubliceerde artikelen in tijdschriften kunnen PE-punten ingevuld worden.


Aanmeldingen voor het Register MZ-Opleiders stromen binnen – 1 augustus 2012

De aanmeldingen om in het Register MZ-Opleiders te worden opgenomen onder de overgangsregeling, stromen binnen. Tot op heden hebben wij meer dan 103 ingevulde vragenformulieren ontvangen. Omdat deze ingevulde vragenformulieren één maal per zes weken worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie, kan het zijn dat u nog niet alle aanmeldingen terug ziet op de website van het Register. Weldra zal de website zich vullen met positief beoordeelde MZ-Opleiders.


Tweede bijeenkomst beoordelingscommissie - 23 juli 2012

Maandag 23 juli heeft de tweede bijeenkomst van de beoordelingscommissie plaatsgevonden, na de openstelling van de inschrijving afgelopen 15 mei. Er zijn 49 aanmeldingen zijn besproken. 32 inschrijvingen zijn goedgekeurd en geregistreerd. De overige aanmeldingen zijn aangehouden. Soms omdat er slordigheden in de aanmelding zaten, bijvoorbeeld geen bewijs van het verzorgd hebben van 100 dagdelen cursuswerk in de afgelopen tien jaar; soms omdat de trainers-, coach of docentenopleiding nog niet geaccrediteerd was en dit nog gecheckt moest worden. De aanmelders waarvan de inschrijving aangehouden is, hebben hiervan bericht ontvangen. Hen is gevraagd om, hetzij aanvullende informatie in te sturen, hetzij even geduld te hebben. Met name dat proces van checken en accrediteren kan even tijd nemen.


Stand van zaken ‘GBIO verklaring' - 3 juli 2012

Het GBIO heeft van alle trainers waarvan voldoende evaluatiegegevens beschikbaar zijn, via MISOR en Koos, een uitdraai gemaakt. Dit geeft de cursistentevredenheid op een tiental aspecten aan. MZ-opleiders die geen erkende trainers-, docenten- of coachopleiding hebben kunnen deze uitdraai, met een gemiddelde van boven de 8, mede gebruiken om zich in te schrijven als erkend mz-opleider. Instituten als GITP en Zuidema doen niet mee in KOOS en hebben een eigen gedegen kwaliteitssysteem die door het GBIO erkend is als vergelijkbaar met KOOS. Trainers van die instituten kunnen zich op deze manier inschrijven als uit de meegestuurde gegevens blijkt dat er een klanttevredenheid van meer dan 80% is.

Het GBIO heeft de uitdraaien verstuurd naar de hen bekende mailadressen. Het gros van alle verklaringen is aangekomen. Van een aantal opleiders blijken de adressen verouderd en nu onbekend, en zijn dus bij het GBIO teruggekomen. Als je tot nu toe geen verklaring ontvangen hebt is de kans dus groot dat er onvoldoende evaluatiegegevens bij het GBIO bekend waren om tot een uitdraai te komen. Het kan echter de moeite lonen even contact op te nemen met het GBIO (Mia Lageschaar) of dit waar is, zeker als je afgelopen jaren regelmatig ‘verkast' bent. Mogelijk is er toch een verklaring en mogelijk kan die dan opgestuurd worden.

Trainers waarvan geen verklaring uitgedraaid kon worden door het GBIO (of werken bij het GITP of Zuidema met een vergelijkbare verklaring) en die geen erkende docenten, coach of trainersopleiding gevolgd hebben, moeten zich inschrijven met een verklaring van werkgever, directeur of opdrachtgever dat ze werk van voldoende kwaliteit leveren en ook een overzicht inleveren (met bewijzen; certificaat, inschrijflijst, verslag, o.i.d.) van gevolgde bijscholing en deskundigheidsbevordering op dit gebied.


Aanmeldingen voor het Register MZ-Opleiders stromen binnen - 29 juni 2012

De aanmeldingen om in het Register MZ-Opleiders te worden opgenomen onder de overgangsregeling, stromen binnen. Tot op heden hebben wij meer dan 65 ingevulde vragenformulieren ontvangen. Omdat deze ingevulde vragenformulieren één maal per zes weken worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie, kan het zijn dat u nog niet alle aanmeldingen terug ziet op de website van het Register. Weldra zal de website zich vullen met positief beoordeelde MZ-Opleiders.


Eerste bijeenkomst beoordelingscommissie - 25 juni 2012

Dinsdag 19 juni heeft de eerste bijeenkomst van de beoordelingscommissie plaatsgevonden, na de openstelling van de inschrijving afgelopen 15 mei. De eerste 35 aanmeldingen zijn besproken. Twintig inschrijvingen zijn goedgekeurd en geregistreerd. Slechts een aanmelding is afgekeurd. De overige aanmeldingen zijn aangehouden. Soms omdat er slordigheden in de aanmelding zaten, bijvoorbeeld geen bewijs van het verzorgd hebben van 100 dagdelen cursuswerk in de afgelopen tien jaar; soms omdat de trainers-, coach of docentenopleiding nog niet geaccrediteerd was en dit nog gecheckt moest worden. De aanmelders waarvan de inschrijving aangehouden is, hebben hiervan bericht ontvangen. Hen is gevraagd om, hetzij aanvullende informatie in te sturen, hetzij even geduld te hebben. Met name dat proces van checken en accrediteren kan even tijd nemen.

De aanmelders waarvan de inschrijving aangehouden is vanwege de nog niet geaccrediteerde trainers-, coach- of docentenopleiding kunnen eventueel ook gebruik maken van de mogelijkheid om sneller erkend te worden doordat de directeur/werkgever een verklaring afgeeft dat voldoende trainerskwaliteiten in het werk zijn opgedaan en/of een uitdraai opgestuurd wordt die van het GBIO ontvangen is en waaruit blijkt dat de cursistentevredenheid gemiddeld boven de 8 lag bij de MISOR- en Koos-evaluaties.

Verder mag duidelijk zijn dat het reageren van de beoordelingscommissie op inschrijvingen in deze vakantieperiode wat langer kan duren dan de afgesproken 6 weken.


Programma leergang AIAS bekend - 19 juni 2012

Het programma voor de basisleergang opleider medezeggenschap is bekend. MZ-opleiders die niet onder de overgangsregeling vallen, komen alleen voor registratie in aanmerking waneer zij deze leergang gevolgd hebben. De leergang heeft een gevarieerd programma, met een afwisseling van inleiders uit de wereld van de arbeidsverhoudingen, trainingselementen, en reflectie en praktijkoefeningen. Een samenvatting van het programma kunt u bekijken op www.uva-aias.net/341. Het hele programma kan via de website van www.uva-aias.net aangevraagd worden. Tevens is het mogelijk de flyer te downloaden.

Bij voldoende aanmeldingen gaat de eerste leergang eind september 2012 van start.


15 mei 2012

Op 9 mei hebben alle instituten die aangesloten zijn bij de Branchevereniging Medezeggenschap  (BVMZ) tijdens een Algemene Leden Vergadering toegezegd dat de trainers die bij hen in dienst zijn zich bij het RMZO zullen aanmelden en inschrijven. Door deze toezegging zullen binnen korte tijd veel MZ-Opleiders zich laten registeren.